סימניות

משחק Swooop באינטרנט

                                  Swooop קחשמ

Swooop (Swooop ):

.בהז יבכוכ ןח ינבא ףוסאל ,סונייקואב ןטקה יאל ביבסמ סוטל ול רוזעל ,םימשב הצור א .םירחא םייופצ יתלב םילושכמ תאו םימשב ףצ ,ןבא ,הנחטה לש םיבהלה תא סופתל אל וסנ .יטירק הבוגל לופיל הל תתל םוקמב ,רבכע תוציחל תרזעב סוטמה תא קזחה .םיטישכת ףוסיא ידי לע תודוקנ ףוסאל
" "