סימניות

משחק Crazy ספטמ באינטרנט

                                  Crazy Climber קחשמ

Crazy ספטמ (Crazy Climber ):

.רשפאה לככ הובג תוחפל וא ,הלעמל קוצה לע ספטל רוזעל ,השיא וא רבג :תומד רחב .רוזעל ןכל ,לשכיי יופשה םזימהמ םיספטמ אינהל .קוריה עלסה יפדממ דמצנ ,לאמש לעו ןימי לע םיידיה תא ףילחהל ידכ רבכעב ושמתשה .ינשהמ דחא קוחר אל תמקוממה ,הנימא הכימת רוחבל הסנ
" "