סימניות

משחק םלשומ קולב באינטרנט

                                  Perfect Block קחשמ

םלשומ קולב (Perfect Block ):

.םינוש םילדגב טרפב םיקולבב ,תיבה םישורדה היינבה ירמוח תונבל ידכ .תודחוימ תורוצ םע םיטנמלאה תא ןקתל ךרטצת ךכ ,ןיינבל םימיאתמ אל טלחהב םה לבא ,ת .הנקנעות תודוקנ רתוי ,לדוגה היהי רתוי קיודמ ,לפקיו הז לע רבכעה לע ץחל ,יוצרה ח
" "