סימניות

משחק סולפ 2020 באינטרנט

                                  2020 Plus קחשמ

סולפ 2020 (2020 Plus):

.סולפ 2020 תנשב םיינועבצ םיעבורמ םיקולב םע לזאפה תא קחשל ךירצ טו .חולל הנימי תולפונ ןהו ,תונוש תורוצב תורוצ תורצוי תויבוק .םיימניח תומוקמב םתוא ןיקתהלו תחקל ךילע .םתוא ריסהל ידכ םיקצומ םייקפוא וא םייכנא םיווק ורצ ,רתוי םינטק ם .האבה תומדל םוקמ אוצמל ולכות אלש ךכל וליבויש תוינלטק תויועט ועטת .ךלש ללוכ ,םיאישה לכ תא רובשל הסנ
" "