סימניות

משחק Quad ירטוש באינטרנט

                                  Quad Cops קחשמ

Quad ירטוש (Quad Cops ):

.םיחרזא לש ישפנה טקש ןתמ ,רדסה לע רומשל ,עורפה ברעמה תא ואלמ םה ,םירטושה הקיחצ .דודשל ריעה יחרזא תוכורא תוקסע ול שיש ,ןכוסמ עשופ םע דדומתהל םיצימאה םיפירשה ת .תושדח תומרל האלה ךישמהלו לזמ הסרפ ףוסאל ,םילפלפ וא הרטשמה הקורי הנופא ילימרת
" "