סימניות

משחק 5 ןיעטמ תיאשמ באינטרנט

                                  Truck Loader 5 קחשמ

5 ןיעטמ תיאשמ (Truck Loader 5 ):

.םלוה הנעמ דימת הז ךכ ,רתויב םירגתאמה םיאנתב םינוש ןומה רידגהלו עיגהל לגוסמ או .בצקומה חטשל בוהצב םתוא םיחינמו תוביתה הלעמב העסנ תינוכמה תא אלמל ול רוזע .םינימז םינונגנמו םוכחת תועצמאב ,הרוחסה תא לבקל ךירצ התא םדוק לבא .קיר ,ASDW להנ
" "