סימניות

משחק אלף הלילה והלילה באינטרנט

                                  1001 Arabian Nights קחשמ

אלף הלילה והלילה (1001 Arabian Nights):

.הדשה לש וקמועל תדרל תורכזמ לש םיקלחה לכ תאו,םלעיהל םהל םורגל ידכ םיצפח םיהז ר .תודגא לש תירותסמה הריוואבךמצע תא אצמת התא הזה קחשמב .קתרמ עסמל תכלל ךירצ ךמצעב התא ,הלא םירופיס לש םיצימאה םירוביגל רוזעל ידכ .םיקלח רפסממ יוצרה טקייבואה תא ףסוא התאש תפסונ הדיח ןורתפל תוכחל ךרטצתשהדוקנ ל
" "