סימניות

משחק דורשל ריינ באינטרנט

                                  Paper Survive קחשמ

דורשל ריינ (Paper Survive ):

.ורובע םיחוטב םניא םימהו דואמ קילד אוה ,עיגפ ידמ ריבש ריינ סוטמ .הניפס ומכ ,םימש ימשב ףועל ידכו םלועה תא תוארל הצור אוה ,םירצקה וייח םע דואמ ה .תועבטמ ףוסיא למשח תודוכלמ תפיקע ךות ריוואה ביתנ ךרד סוטמ רייצל ,םישק םיאנתב ד .רבכע עבצא - לוהינ
" "