סימניות

משחק Chromatic תומתוח באינטרנט

                                  Chromatic seals קחשמ

Chromatic תומתוח (Chromatic seals ):

.לוחכ ,קורי ,דורו :םינוש םיעבצב תמתכומ םייח ילעב תוורפל יכ הליגו םתוח המהדנ אי .העיבצ יכות םע םיפרוט ינפמ רתתסהל השק ,ןבל גלש םוקמ לכב ובש םוקמב לבא ,דמחנ הי .םמצע ומכ עבצ ותואב אוה חרקה לע םתוא םישת םא תויהל לוכי ינע םדא אפרל ידכ .תונכסמה תויחה תא אפרלו רשק שיא ןייצ
" "