סימניות

משחק האטל תטקר באינטרנט

                                  Lizard rocket קחשמ

האטל תטקר (Lizard rocket ):

?רוחבל ךיא :הלאשה התלע וישכע לבא ,ךר אשד לע התחנ לזמה הברמל לבא ,הלפנ איה בר ן .םיקחשה תעיקר יתבוגת הרובחתה תאו ורובע ספתנ הרוביג ססהמ וניא אוה ,ליט תויהל רר .םתוא שוגפל ידכ יחרכה אל הז ,ןוילעה קלחמ תולפונ םינבא ,םיחנומ םיליט .קיקנה תיתחתב בוש האטל לפקל תושגנתה שולש
" "