סימניות

משחק Rush 2016 ורוי הרטמה באינטרנט

                                  Euro 2016 Goal Rush קחשמ

Rush 2016 ורוי הרטמה (Euro 2016 Goal Rush ):

.תחצנמה רובע תונושארה תויזחתה ,ברקה תא דיספה ,התיבה הכלה תווצמ קלח ,ומוציעב 20 .רמגל ותצובק תא איבהלו תואצותה תא ךופהל תלוכיה תא ךל שי .הרטמ תויהל החוטב איה האצותהו ולש םינקחשל רודכה תא ריבעהל קר .הרטמה לא עיגהל תתל אלו רודכה תא תחקל ידכ ,הנגה לש תושדח םיכרד םע עיגמ ןמזה לכ .רבכעה םע ךשמה
" "