סימניות

משחק ןושל עדרפצ באינטרנט

                                  Tonguey Frog קחשמ

ןושל עדרפצ (Tonguey Frog ):

.ער חיר לעב לזונב ףצ ,ותוא ספת ןכסמה שיאה תאו ,ףצ ץפח ספתנ יכ לזמ היה הז ,הליע .לועפל ןמזה הז זא ,לוכאל ארונ הצור רבכ ותוא קיזחי אל הז ,הז בצמב בר ןמז ךשמב ל .רובה תפש לא דמצנ היה הפש ךרטצת וז איה ןכש ,םישחרב zhirnenky סופתלו תאצל הל רו
" "