סימניות

משחק באינטרנט

                                  Flow Mania קחשמ

(Flow Mania):

.םינוש microcircuits לש םיעוציבה תא רזחשל ךרטצנ ,םורזל הינאמ קחשמב .ךסמה לע ךלומ םתוא הארת התא .עבצ ותוא היהי םהמ קלחל .םיווק יפל םתוא רבחל ךרטצת וישכע .המודא הדוקנ התוא םע וקל תרבוחמ תויהל הכירצ המודאה הדוקנה ,רמולכ .דחא יאנת שי לבא .רחאה םע בלטצהל ךרטצי אל דחא רבחתמ וק ףא .שדחמ ליחתהל ךירצ התאו בוביסה תא דבאמ התא זא ,הרוק הז םא
" "