סימניות

משחק הטנס היווה סופתל עג באינטרנט

                                  Touch and Catch Being Santa קחשמ

הטנס היווה סופתל עג

Touch and Catch Being Santa

.הזה םלועב רבד לכ םיכחמ םה ןמז המכ ,השדחה הנשה םוי .ותוא ריכהל לכונ הטנס היווה סופתל קחשמה Touch סואלק טנס הזילע ןה תוידגא םרות ת .םיכחמ םהש תונתמ םהל תתל איה הלש תירקיעה המישמה ו םלועה יבחרב םידלי בהאש אבסה .דחא םויב תכרענ ונלש רוביגה ,הנש לכב .ךכב ול ורזעת ךתיא ונחנא ,םויה .םיעוצעצ ןווגמ הליפנמ לדג ץעה ובש ,םוסקה רעיב ךתיא ךלנ ונחנא .םילפונו ץעה לע היגהלו לישבהל ולכוי םה ,עוצעצה תא סופתלו ץעה ביבס וילגר לעפי א .םישנוע תודוקנ רפסמ תא השוע התאו ,הנתמ לבקל אל םידליה דחא זא הרקי הז םא יכ ,עק .לדגת םיעוצעצ לש ותליפנו התעפוה לש תוריהמה תא המר לכ םע ומכ ,םלוכ תא סופתי יכ .תדלקמב םישקמהמ םע"ןימי ,לאמש",םיצחה תטילשב תומדה לש העונתה .הנשה שאר לש גחה תא תווחל ךל רוזעיש תיגיגח הריווא ךותל לולצל תונמדזה ןתונו םעט .ךלש יאנפה תועש תא ריאהל רוזעל םגו .ךלש םירישכמה דחא לע קחשמה תא ןקתה .םידליל םיעוצעצ םורתלו ףוסאל יבס רוזעלו ,טנרטניאב קחשל טושפ וא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more