סימניות

משחק תואקתפרה רהנ באינטרנט

                                  River Adventure קחשמ

תואקתפרה רהנ

River Adventure

.עגמ ךסמ ינקתה רובע םיקחשמ לש רוצייב החמתמ רשא ,Softgames רהנה תואקתפרה תרבחמ .ק'ג המשש תניינעמ תומד םע ונתוא גיצהל הז םירפוס .אבצהמ שורפל ןמז עיגה וישכעו ,תויטירבה תובשומה דחאב תריש הילגנאה הכורא הפוקת ך .רקב תוברתהל תיב תונבל ,הב בשייתהל טילחהו םיפי תומוקמ שי רצבמה ןמ קוחר אל יכ ע .רהנה דרומב ףוצל ךירצ אוהש םוקמל עיגהל ידכ .שיבכה לע אצי ,הריסב םיבשוי ,םיכרעו םירבד ףוסיא .וז הקתפרהב ונרוביג םע ךל רוזעל םילוכי ונחנא .רהנב םימרוז םימה ךרד הריס להנל בשחמה תדלקמהמ הריס הגיהנ ונדיקפת .תומלו םימל סנכנ ונרוביג ,םיסיסרל תקסורמ םתוא דדומתת הריסה וליאכ ,ביבס תכלל םי .םייתעבש השק הז תא השעי זארטמוליק תמר לכ םע .םינוש םיסונוב ךל ונתי םה ,ףוסאל םיכירצש םיטירפ לש ןווגמ לקתית ךרדהש רוכזת קר .הקיסומו םלשומ ןפואב סחייל הקיפרג ,ידמל ןיינעמ שיחרת קחשמ תואקתפרה רהנ שי .ישוח ןקתה לש בחר ןווגמ םג אלא ,םידיינו םיינחלושה םיבשחמ לע קר אל קחשל ךל רשפא .םיקחשמב תונהילו הלאה םירישכמה דחאב תואקתפרה רהנ דרוה .טנרטניאב קחשל הצור קר התא םא .ךלש ןפדפדב תואקתפרה River קחשמה תא חותפל טושפ ,המשרה שרוד אל הז
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more