סימניות

משחק םיאפר חור ינא באינטרנט

                                                                    I am a ghost  קחשמ

םיאפר חור ינא

I am a ghost

.םואתפ דואמ וציק לא אובל לגר שי םייחל .םיאפר חור ינא יאכזה רופיסה לחה ךכו ,םוקמב ותוא גרהו חופת לפנ ושאר לע רפס תאיר .םיממודה םייאליטרעה םיאפרה ךותב תמשונו היח תושימ ךפה עגר ןב ןכסמ .םישנאל רוזעל טילחה אוה הז ירחאו ,וייחב רתוי בוט םדא היה רוביגכ .תוער תוחורו םייקנע םישיבכע לש ארונה רוחשה לצה התורזפתה לע וטילחה םייתודידי םי .ידיימ בל ףקתה םורגי ,המידק עונל ,המוריע תלוגלוג תרוצב תרחא ,לולח בורק דיתעב ח .ומצע אוהש יפכ ,תמ והשימש הצור אל אוה ,םישפונ דיחפהל אל לבא ,ישומיש תויהל בוש .םישנא לש םידחפ ףוסאל גונעת הז ,תוומ דע םידחופמ וא ריהז תשרה חרזא סופתל הווקתב .ךתרזעב ער םחליי אוה ,ךפהל ,םתוא םיבהוא אל ונלש םיאפרה .רמגנ קחשמה ,שיבכה לש יחה םדאה םע ותוא תוקנל ןמז ךל ןיא םא .עגמ ךסמ םע ירלולס ןופלט ,טלבאטה ,ןופלטה לע קחשל לוכי התא ,הקיטסימ לש םידהואה .ףיכ אלא ,דיחפמ אל אוה עוצעצה .רתוי ער הליל דימשהל לגוסמ היהת התאו ,תצק דיחפמ םיאפר רוביג לבא ,דמחנ םע תצק ד .ערה םיבמוזה לוטיב יפוא תטילש ,קחשל ידכ עבצאב שמתשהל ,עגמ ךסמ ךל שי םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more