סימניות

משחק 2 גניסאר ליה דע באינטרנט

                                  Uphill Racing 2 קחשמ

2 גניסאר ליה דע

Uphill Racing 2

.םיישוח םיקחשמ תחתפמ רשא העודי הרבח Up Racing 2 ליה שדח שגרמ קחשמ אוה ונינפל .תויאשמה לע תודרשיה ץורימ לש קתרמה םלועל םכתא וחקיי םיחתפמ ,תאז לכב .טרופסב רתויב םיבוטה םיבכורה תא ראותה לע ןוחצינל המידק רובשלו דחי סוסה םע גזמת .םיוסמ ךרוא םע םינוש םילולסמ הנייהת וניניע דגנל .תינוכמה תא ךופהל אלו תוריהמב סוטל ךירצ התאש תודוכלמ לש ןווגמ דועו השק יד חטש .םיבוהצה םילמסה תא ףוסאל ךרדב .םימייקה תא גרדשל וא תורחא תוינוכמ תונקל ןתינ רשא ,םינוש םיסונובו תודוקנ ךל ונ .ךליבשב בוט רתוי לולסמה תא ריבעהל ומידקתש לככ יכ רוכזל שי ,רקיעה .בשחמה תדלקמב םישקמהמ תועצמאב תעצבתמ הגיהנ .ידמל תעשעשמ הפי הקיסומו הקיפרג ,ידמל ןיינעמ רופיס וק 2 גניסאר ליה דע קחשל שי .םינקחש םישרהל היהי תודרשיהל עזגה לש תידוחייה הריוואל ונתוא דימעמ הז לכ .תוריהמו גאוש יעונמ לש םלועה ךותל לולצל טלבאטה וא בשחמה ,ךלש עגמה ןופלטב 2 גני .טנרטניאב טנרטניאב תורישי קחשל םכל םיצילממ ונייה ,תונוש תונידממ םינקחש ברקב הג .תיתרבח תשר לכמ ךנובשח תועצמאב רבחתהל וא המשרהה ספוט תא םומינימל םילשהל ךרטצת .2 גניסאר ליה דע קחשמה לש םיקזחה םיבכורה לש הנושארה היירישעב סנכיהל הנלכות ילו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more