סימניות

משחק !תובוב תלצה באינטרנט

                                  Puppet rescue! קחשמ

!תובוב תלצה (Puppet rescue! ):

.התאר אלו ריזח ,ריוואב ופע תועבטמה לכ תא הבנג רמ םהילע הבוהאה ריזחה תפוק ,שואי .ןולב לש לסב ותוא םישלו תומד רחב .םינוש םיטקייבוא םע סוקסוק תרוצב עתפל עיפוהש קמחתהל םילושכמו םיליעומ חוכ יריבג
" "