סימניות

משחק Dungeon םחול באינטרנט

                                  Dungeon fighter קחשמ

Dungeon םחול (Dungeon fighter ):

.בהזה תא ףוסאל ידכ רוצעל וסניש הלאכ שיש ךכל ךרעיהל םיכירצ םה לבא ,תורצוא ישפחמ .םירחתמ קחרתהל שי ךכמ האצותכו ,רוציי רשאמ רתוי עצבל ,לק קשנ אלל קוניצב סנכנ ונ .הזחה לא עיגהל הסנמו ,םידדושה םע תושיגפ קחרתמ ,תומרופטלפ לע ץופקל ול ורזע .בחרמ - לוהינ
" "