סימניות

משחק !םוב שדקמ באינטרנט

                                  Temple Of Boom! קחשמ

!םוב שדקמ (Temple Of Boom! ):

.דימת ותוא ריאשהל לוכי אל רצואל עיגהל ןושארה ,םיבירי םימחרמ תורצוא ישפחמ .םמצע םיכרעה תא תחקל םיצורש הערמה שדקמ תורצוא ירמוש ,תוצלפמה ןמ תוריל ךרטצי ,ת .בהז לש הזחה תא וצימחת לאו ,קשנ ,תשומחת ,תוכרע ףוסאל ,תורילו זז
" "