סימניות

משחק בורג האגוזים 2 באינטרנט

                                  Screw The Nut 2 קחשמ

בורג האגוזים 2 (Screw The Nut 2):

.חירבל רבעומ זוגאה יכ אדוול םכילע ךכ םשל ךא ,ונלש קחשמב םיזוגאה .ותוא קדהל רשפא יא ,קחרמב אצמנ םואה דוע לכ .םלשות המישמהו רבכע תציחלב ךרדב םילושכמה לכ תא רסה
" "