סימניות

משחק Glassez 2 באינטרנט

                                  Glassez 2 קחשמ

Glassez 2 (Glassez 2):

.ךלש היצנגילטניאו בשק תא ןחבתש תשגרמ הדיח לש תומר םילשהל ךישמת , .תמיוסמ תירטמואיג תומד אצמית וזכרמבש ךסמה יבג לע םכינפל עיפוי קח .תונטק תיכוכז תוכיתחמ בכרוי הז .םייפיצפס םיעבצ ויהי םלוכל .ןימיל לאמשמ ורבעי םינטק םינבל םייפקשמ הכרואלש תומדל תחתמ םקומי .בטיה לכה ןוחבל םכילע היהי .הזה רוזאה לדוגל םיאתת איהו הנבלה סוכה תא םישל לכות ובש םוקמ אצמ .הרוצה לא רבכעה םע תוריהמב ותוא רורג ,ןכמ רחאל .תודוקנ לבקת הצור התאש דיקפתל סנכית איהש עגרב
" "