סימניות

משחק Civiballs באינטרנט

                                  Civiballs קחשמ

Civiballs

Civiballs

.םינרקסו םיקיחצמ םירודכ םייח ,Civiballs לש קוחרה אלפנה םלועב .םביבס םלועה לע שדח והשמ דומלל םיסנמו תואקתפרה ןווגמ רחא םישפחמ .תוקיתע תוברוחל הטטוש םירודכ תצובק םעפ .תוסירהה לעמ ורזופ םקלחו ליחתה ןקירוה .םיאצמנ םה ןהב תודוכלמהמ טלמיהל םהל רוזעל ךרטצת וישכע .םינוש םיעבצב םירודכ ואצמיי ןהילעש תודומע יתש הארת ךסמה לע ךינפל .םידומעה דיל םידכ ויהי .ןהילא סנכיהל וכרטצי הלאה תויומדה .תלטוטמ ומכ תרשרש לע דנדנתמ רחא רודכ הארת םהילעמ םיוסמ הבוגב .תוריהזב ךסמב ןנובתה .רבכעה תרזעב תרשרשה תא ךותחתו תמיוסמ הדוקנב היהת וזה תומדה ובש ע .תורחא תויומד ןוכנ ףוחדי אוה ,םירטמרפה לכ תא ןובשחב םתחקל םאו ,ת .םידכה ךותל ולפייו םידומעה לעמ ולגלגתי םה .קחשמב רתוי השקהו אבה בלשל רובעתו תודוקנ ךל ןתנית הז ליבשב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more