סימניות

משחק הינמור רתכ לזאפ באינטרנט

                                  Romania Crown Jigsaw קחשמ

הינמור רתכ לזאפ (Romania Crown Jigsaw):

.םירתכ דונעל םיכלמ לש גוהנ היה ,םיכלמ ידי לע וטלשנ תונידמה בור ר .שובלל הבוח הנוכתו חוכ ילמס ויה םה .הינמור יכלמ לש רתכהמ לעפתהל לכות ,םיקלחה עבראו םישיש לכ תא תרבי .םיסבומה םינאמ'תועה םימחולהמ השוריב ספתנש חתותמ חקלנש ,הדלפמ סמנ .קיפסמ םישרמ הארנו םרגוליקמ רתוי לקוש רתכה .ןוארק לזאפ הינמורב הלוכ הנומתה תא ביכרמ התא רשאכ ךמצעב האר
" "