סימניות

משחק יאדויק רפרפ באינטרנט

                                  Butterfly Kyodai קחשמ

יאדויק רפרפ (Butterfly Kyodai):

.בוש םמצע תא אוצמל םיפי םירוציל רוזעלו Butterfly Kyodai -ב םירפר .ולש םירפרפה יפנכ ףסואל םתוא ףיסוהל ידכ יצחל דחא לכ ערקו םירפרפה .םישעה תא תויחהל לוכי התא לבא .שרגמה לע םירחא םיטנמלא הצוח וניאש רשי וקב ןתוא רבחלו תוהז םייפנ .תורשי תויווז יתשמ רתוי תויהל תוכירצ אל רוביחה וקב .יאדויק רפרפ לש קחשמה בחרממ קחרה ףועיו םייחל ררועתי רפרפה ,םסקה .םישעה לכ תא תויחהל ךילע
" "