סימניות

משחק ףפועמ ריזח באינטרנט

                                  Flying Pig קחשמ

ףפועמ ריזח (Flying Pig):

.הגרדהב תוריהמ רבוצ ,עקרקה ןוויכל ףע אוה תעכו סוטמהמ לפנ קיחצמה .דורשל ול רוזעת ףפועמ ריזח קחשמב .הגרדהב תוריהמ רבוצו עקרקה רבעל לפונ ךלש רוביגה תא הארת ךסמה לע .ויתולועפ תא ןווכל ידכ הרקבה ישקמב שמתשהל לוכי התא .הלעמלמ וילע ולפייש םיצפח לש םינוש םיגוסמ קמחתהל ריזחל םורגל איה .ריוואב םייולתה בהז תועבטמ ףוסאל ריזחל רוזעל םג ךילע היהי .תודוקנ לבקת םהמ דחא לכ לע
" "