סימניות

משחק םימ תרוצ באינטרנט

                                  Shape of Water קחשמ

םימ תרוצ (Shape of Water):

.םוי ידמ םימ לש םירטיל רפסמ םיכרוצ ונלוכ .ונילא םרוז אוה הכרדש םימ תקפסא שי תיב לכל .םימב םינוש םילכימ אלמל םכתא ןימזהל םיצור ונא םימה תרוצ קחשמב םו .םימ זרב היהי ןוילעה וקלחב קחשמ שרגמ היהי ךסמה לע ךינפל .אלמל ךירצש לכימ הארת היתחתמ .תונוש תורוצב םימיוסמ םיטקייבוא רתאל ןתינ לכימל זרבה ןיב .םימה תא קילדהל ידכ זרבה תא חותפל ךילע היהי .לכימה תא אלממו גזומ אוה .זרבה תא רוגס ,תמיוסמ המרל םיעיגמ םימהש עגרב .םימ תפיט זבזבל םכל רוסאש ורכז .ןולשיככ בשחית המרה תמלשה ,הרוק הז םא
" "