סימניות

משחק Unikitty הכלממה תא ליצהל באינטרנט

                                  Unikitty Save the Kingdom קחשמ

Unikitty הכלממה תא ליצהל (Unikitty Save the Kingdom):

.הנכש הנידמב טלושה עשורמ ץירע לש אבצ ידי לע יטוקינו'ג הכיסנה תררוגתמ הבש הכלממ .היתוסייגל רוזעל הטילחה ונלש הכיסנהו המחלמה תובהלב תקבוחמ הכלממה לכ וישכע .הז הל רוזעי הכלממה תא רומש Unikitty קחשמב ונחנא .תחא תבב םיביואה לכ תא סורהל הלש אבצל עייסיש ץפח םש אוצמל םוסק קמעל תכלל ךירצ .םידגנתמלו תונוש תונכסל הכחי אוה ךרדב לבא .םיביואה לכ תא דימשהלו םתוא רובעל ךילע היהי ונלש תומדה לש המיחלה תולוכי תא קזחל ועייסי רשא םינוש םיטירפ ףוסאל ,ךרדב
" "