סימניות

משחק סרפסקא דוד באינטרנט

                                  Uncle Express Go Go קחשמ

סרפסקא דוד (Uncle Express Go Go):

.םוניהיג לש האירב איה ריעה ,םידודמו םיטקש רפכ ייחל םיליגר ,דילי ירפכ בשות רובע .םינוא רסוח השועו לבלבמ הז ,םעה ינומהב ,תונוכמה תגאשב ףקומ ןכסמה רוחבה .וג וג סרפסקא דודב השק בצמב ומצע תא אצמו ןטק רפכמ וינייחא תא רקבל אב ךדוד .ריהמ שיבכ לע םינוש םינוויכל תוינוכמ לש םרז שי וינפלו ,הכרדמה לע דמוע אוה .הנואתל סנכיהל אלו ינשה דצל רובעל ןכסמה ינעל הרזע .ךסמה לש תינמיהו הנותחתה תילאמשה תוניפב םיצחה ינצחל תא זיזהל ידכ שמתשה
" "