סימניות

משחק Smove Paradise באינטרנט

                                  Smove Paradise קחשמ

Smove Paradise

Smove Paradise

.Softgames הרבחהמ 4 םשג ידנק שגרמ קחשמ לש יעיברה קלחה אוה ונינפל .ונל הנא רבכ תירלופופה הרוביגה םע בוש םישגפנ ונחנא ,תאז לכב .תורחאה םירעב תונח חותפל הליחתה איהו לדג הלש םידלוקוש לש רוצייה .םימיעט םיקתממ לש ןווגמ םהל םורגלו החמשה תא םידליל תתל בוט רתוי תויהל לוכי המ .התדובעב הל רוזעל בייח ונלש הרוביגה לש רזועכ ךתיא ונחנא .תונוש תורוצבו םינוש םיעבצב תוירכוס ועיפוי רשא תבחמב ןיעמ ונינפל .תוכיתח שולש לש הרדסב ותוא תונבל םיכירצ ונחנא .םיסונובו תודוקנ ותוא קפסנ ונאו ,שרגמה ןמ ומלעיי הלא םיטירפ זאו .הדשה תא תוקנל רזוע רחא ,חיוורמ התאש םירודכה רפסמ תא לידגהל ןתרטמש םקלח ,םינוש .דחא טקייבוא ראשיי אל ךסמה רשאכ תרבעומ המרה .קחשמב תפלוח המישמ לכ םע ישוק תומר תלדגה ותוא אצמת דיחיה רבדה ,ןמז תלבגה אלל .םיישקה לכ םע דדומתת התאש בושחל ינויגהו ךתעד תועצמאבש םינימאמ ונחנא לבא .קתרמ שיחרת ןבומכו רדהנ עמשנ ,דמחנ יד בוציע 4 םשג ידנק קחשמ שי .קחשמה לש טירסתב םהל םלשלו ,לזאפ יקחשמ לש הירוגטקב רתויב םיבוטה םיגשיהה תא ופס .תודיח תודיח לש אלפנה םלועה תונהילו 4 םשגה תוידנק תויצקילפא דירוהל ישפוח שיגרת .ךכב הצרת םא ,טנרטניאב ןווקמ טא' צב ונלש רתאב קחשל טושפ לוכי התא .ולש ןפדפדב עוצעצה תא חותפל קר ,יחרכה אל הז המשרה .בוט חור בצמו קחשמהמ תונהיל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more