סימניות

משחק לכ ולכא םיבמוז באינטרנט

                                  Zombies Ate All קחשמ

לכ ולכא םיבמוז

Zombies Ate All

.שומח אל אוהו ,התיא םחליהל ךרטצי רוביגהו לכ תא ולכא ונלש קחשמה םיבמוז עיפומ םי .דורשל וחילצה םיטעמ הספילקופא עלבנ םלועה ,םיתמה ירבק לש דרמה םרת הז יכ רהמ ךכ .הכילה תפיגמ םע יפואה קבאמב רוזעל תובעתנ תוכלהמ תויווג םע םינפ לא םינפ שגפיהל .לאמשה לעו ןימי תא םיפחוד םה םיבמוז יכ ,הז תא תוסנל דיימ תונמדזהה תא ךל היהי א .הרעש תמחלמ בישהל לכות אל תומדה ,ולוכ להקה וליפאו בורקמ םיאתהל תוצלפמ םא לבא , .קחרממ ירי ,עלקמ םע ףוקתל םיסנמה הלא ויהי ,ןורגה לא עיגהל הסנמ ,ישפיט ךלהמ קר .עילקה םע השיגפמ ענמיהל ץיפקהל .תוארל ןמז יל ויה אל םיניינעמ םירבד הברה ךכ לכ ןיידע התאו ,םייתסי קחשמה ,םינור .םיקיצמ םיבמוז לש חטשה יוקינ רובע לומג קלח תוחפל תויהל רומא אל ,תודוקנ לש יאלמ .םימי ךשמב םהמ דרפנ וניא םדא , םייחה ןמ דרפנ יתלב קלח תויהלו םיתחפומ םיבשחמ ו .םיבמוז ינפמ םלועה רוהיטב המורת תושעלו קחשמה תא הנהת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more