סימניות

משחק ילגעמ באינטרנט

                                  Circles קחשמ

ילגעמ

Circles

.ילאוטריוו שרגמ לע םירדוסמ ,עבצב םייפיצפס םילגעמ יד קחשמה ילגעמ תא להנת התא לב .לזאפב קחשל עיצהלו םכלש תוננובתהה רשוכ תא קודבל ידכ םימוזי םיגירח םיגוח .ריסהלו רבחתהל ,שרגמה לע אוצמל ךירצ התא יכ ,תרשרשה לש אמגוד תוארל לכות םש ,ךסמ .םילוגע םיטנמלאו םישדח םיעבצ ףיסוהל ,רתוי םיכפוה םה ,תושדח תומרל םירבעמ םע ,הג .ןיטולחל הז םויס ינפל קחשמה תא שטנ אלו ,םומעשמ תמדרנ אל התאש ךכ ,תבכרומ רתוי ה .החגשהו לופיט חתפל ,םייחה תרגש ךותב שפועמ תויהל םהל רשפאמ אל ,ונלש חומה דובעל .שוביכו ןימ ,ליג לכב םינקחש לש םיריהב םיעבצ תותפל ךרוצ שי ,הזככ הלילע אלל םיינ .תורצקה תוקספה ןמוזמו ןכומ ,תירוביצ הרובחתב העיסנה תעב םהלש יאנפה תועשב תויולי .הז בחרנ שומישב םיטלבאטו םינופטראמסל .הנהמו הליעי הרוצב ןמזה תא ריבעהל התאו ,רישכמ לכ לע הדימ התואב לפכשל קחשמ ילגע .הזה קחשמב החלצהב םורתלו ,תולוכיו םהלש םייעבטה םירושיכה שדחמ ליעפהל ךירצ םג םי .ויתויעב לעו תונוצרה תא רתוי בוט ןיבהל ידכ ךלש דליה םע ןודל ידכ והשמ ךל היהי ,
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more