סימניות

משחק Acrobat ייקס באינטרנט

                                  Sky Acrobat קחשמ

Acrobat ייקס

Sky Acrobat

.םיישוח םיקחשמ חתפמ תמסרופמה Acrobat ייקס תרבחמ שדח קחשמ אוה ונינפל .םדא ידי השעמ םלועב םויה ונמצע תא םיאצומ ונחנא ,תאז לכב .הריפסומטאב ףחסיהל רשא ,תונחתה תחאב ןוקיתל החמומ דבוע ונלש רוביגה .הדובע ול ןתנ ולש סובה ,םויה .םינוקיתה תא תולבלו תרחא הנחתל ףועל ךירצ אוה .ךכב ול רוזעל לוכי ינאו התא .ץופקלו הריפס תפילח לולסמ שבל .הפיט עוציב לש תוריהמה תא לידגהל לכו ,ריוואב התא וישכע .םיינכט םינבמ לש בחר ןווגמ ינפ לע אובת התא ךרדב .דחכיהל טושפ התא תרחא ,תושגנתה רצווית אלש תנמ לע םביבס סוטל איה ךלש המישמה .ךרדב ינפ לע אובת התאש םיבכוכה לכ תא רוחבל םג הסנ .םיסונוב לש ןווגמ םג ומכ ,תודוקנ ךל ונתי םה .קיודמו ריהז תויהל ידכ לודגל לכ היהת זארטמוליק תמר תוריהמ לכ םע .ידמל טושפ איה רבכעה םע תטלשנ תומד .הבוט הקיסומו תומותר תמלשומ הקיפרג ,ןמזה ותואב לבא ,טושפ קחשמ שיחרת Acrobat יי .הב הפוצ ולש םלועה ןמ רובעל ליג לכב ןקחשה .םיקחשמב תונהילו ךילע בוהאה רישכמה לע התוא ןיקתהל טושפ .טנרטניאב תורישי קחשל ןתינ ןכ ומכ .תויתרבחה תותשרה לכ לש ןובשחה תועצמאב םומינימה ןמיס וא המשרהה ספוט תא אלמל טוש .םירחא םינקחש םע Acrobat ייקס רבעמה קחשמב תורחתהל לכות וישכע .וב ךלש םיגשיהה וארי םה ,ןכ ומכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more