סימניות

משחק םו'ת ינבא :Cragen לש הגאסה באינטרנט

                                  Saga Of Cragen: Stones Of Thum קחשמ

םו'ת ינבא :Cragen לש הגאסה

Saga Of Cragen: Stones Of Thum

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחאמ םו'ת םיינבוא :Cragen לש השדח תשגרמ קחשמ תגס .Alawar Entertainment םזיה תוארל המוזטנומ לש תומסרופמה קחשמ תורצוא לש רתויב תו .םיגניקיווה ימיב קיתעה םלועה ךותל לולצל ךרטצנ םיבתוכה תנעטל .שפונו רוצייל תויחל תירזכא המחלמ םימכח ויה םה .וחנ םהשכ הבחר שפנו ,ויביואל ותוירזכאב םימסרופמ ויה דימת םה .חלצומ ןייפמק ךלש םירבחה םע גוגחל לחה ליגרכו ,הטישפמ הרזח הזה קחשמה לש רוביגה .חזרמה תיב תא בהא אוהש הרוחב ריכה אוה .עשרה ףשכמה תא הרכמו הנכשה טבש תמחלממ בנגנ הזש איה היעבה לבא .אלכה ןמ תאצל ןכסמה רוציה תא ררחשל ידכ ונלש רוביגה וישכע .ךרדה לע ונעש םיכבוסמ םילזאפ רותפלו םימוקימה לכ תא רובעל בייח אוה ךכ םשל .ךכב ול רוזעל לוכי ינאו התא .םיוסמ עבצ לש םישיבג לוחזל ובש םיקחשמ שרגמ תויהל לכונ ,זא .תוכיתח שולש לש הרדסב םתוא תונבל םינבא הרויש חדקא תועצמאב תויהל ךירצ ינאו התא .בהז תועבטמ לבקי ןקחשה ,תומישמ עוציב .תומיעט תוינמחל הברה לע איצוהל לוכי אוה םתוא .לכה תושעל ךירצ התאו לדגת םישיבגה תעפוה תוריהמ תא המר לכ םע .רבכעה םע תעצבתמו הטושפ דואמ איה עבצא ינבא :Cragen לוהינ תגס .יקנאפ הקיסומ םע בולישב הפי הקיפרג דואמ הז ,ידוחיי קחשמ שי םו'ת ינבא :Cragen ל .קחשמב ידמל לודג ןיינע השוע תידוחיי הריווא ןתונ הז לכ .םיקחשמב תונהילו טלבאט וא דיינ ןופלט ,בשחמב םו'ת ינבא :Cragen לש רתוי הריהמ הד .תויתרבח תותשרו םיוסמ ןובשח םע רבחתהל וא רתאב הטושפ המשרה יד רובעל ,יטנגילטניא .ךלש ליפורפב וגצוי ךלש םיגשיהה לכו ,וירכמו וידידי לש קחשמל ןמזומ תויהל לוכי הת .םיקחשמב יאנפ ןועש ןמז רהבתהל טושפו ךלש טקלטניאה תא חתפל דעונ םו'ת ינבא :Crage
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more