סימניות

משחק Burnin ימוג באינטרנט

                                  Burnin Rubber קחשמ

Burnin ימוג (Burnin Rubber ):

.ילאוטריווה םלועב םייקש רתויב ןכוסמהו ריהמה ץורמב ףתתשהל םכתא םינימזמ ונא .גגה לע חדקא ירי ,המידק ךרדה תא הקנמ תוזירזבו ,הז לע וכמסת לא לבא ,אירמי הזו ר .קשנה ילכ תא גרדשל ידכ ףסכ חיוורהלו דימשהל ןתינ אל םילושכמה תא ףקה .רבכע ,םיציח - לוהינ