סימניות

משחק רשגה תא תוצחל באינטרנט

                                  Cross the bridge קחשמ

רשגה תא תוצחל (Cross the bridge ):

.םהיניב ץופקל רשפא דימת אל הזו ,םירעפ שיו בג לא בג ודמע אל תיבה לבא ,רופיצ לש .ינמזה רשגה לש הריהמ היינב לש תדחוימ תונמוימ שי ךלש תומדה לבא .ףוקשמה לודגל ליחתי תיבה הצק לע רבכעה לע ץחל .וכרדב ךישממ רוביגה תתלו היוצרה ץחל ,לדוגה תנחת גישה
" "