סימניות

משחק טוברש םיהולא באינטרנט

                                  Doodle God קחשמ

טוברש םיהולא (Doodle God ):

.השענ אוהש יפכ ,דולח םישדח תומלוע רצי אל אוה ,ךתרזעל קוקז םיהולא .יקנ ןידס ומכ ,ולוכ ץראה רודכ לעו ,שא ,ריווא ,המדא ,םימ :עברא םיירקיע םיביכרמ .םינונגנמו תונוכמל ,םילרנימ ,םיחמצ ,םייח םירוצי ,היגרנאה תא ךל היהת ,רוצילו םי .קיר םוקמ לע םייח אלמ .םולשתב םיכורכ םניא םה ךא ,תוצע שמתשה ,םיישק שי םא
" "