סימניות

משחק Graina באינטרנט

                                  Graina קחשמ

Graina (Graina):

.םיבשוימ אל םירוזאב בשייתהל םהל רוזעל ,םישדח רובעלו םהיתב תא בוזעל וצלאנ םינטק .באוכ אל םהל רוזעל אלא ,םיישומיש םיבאשמ קפסל םילגוסמ תויהלו הצורחה חורב - םידמ .םינטנטקה לע תוסח חקיי ימ ,םסוק וא היפ :תומד רחב .ביוא תופקתה ינפמ ןוחטיב קפסל ,רוזאב דייצל םישדח םיטירפ םע ,םסק תרזעב םתוא רבח
" "