סימניות

משחק Ojello באינטרנט

                                  Ojello קחשמ

Ojello (Ojello ):

.קתרמ הדיח ןורתפ ךפוה ילאוטריווה םלועב בהז סטגאנ תקפה .הדיחיל תחא ץפומ הרקי תכתמ ץצונ םפאל ךכ קור ותוא ךותחל ךירצ התא ,המר לכב .ליפורפ רוציל טילחמ התאש ינפל םימעפ עבש דודמל ךירצ התא זא ,טלחהב לבגומ םיכתחה .םישולש קחשמה תיראש ךשמל םתוא ךל שי ,זמר שמתשה ,ןורתפה תא האור ךניא םא