סימניות

משחק Coloruid 2 באינטרנט

                                  Coloruid 2 קחשמ

Coloruid 2 (Coloruid 2 ):

.םיילאוטקלטניא םיקוסיעל יבהואל עשעשמ לזאפ קחשמ ךשמה .םיכלהמ המכו םינוש םיעבצ השימחב היהי הז ךליבשב ,דחא עבצ לש םלשה רודכה תא טשקל .בוש המרה תא שדחמ ליחתהל לוכי דימת התא ,רדסב אל והשמ תישע םא .םירשעמ רתוי הנייהת רשא ,האבה המישמל האלה ךישמהלו ךתחה ותואב אלמ
" "