סימניות

משחק חמש גח :Santaland הרזח באינטרנט

                                  Back To Santaland: Merry Christmas קחשמ

חמש גח :Santaland הרזח (Back To Santaland: Merry Christmas ):

.םיטוטאזה רוסמת הטנס יכ קשחנה המודא תיקשה ךותל םיאתהל ידכ ןמזב הטנסל לבקל ידכ .ומלשוה תומרה לש הכרד תא לולסל הרזע ינדעמ .תוקותמ חוורו טנמלא תודוקנ ותואמ רתוי וא השולש ףוסא
" "