סימניות

משחק ןדע ןגב גלש :santaland הרזח באינטרנט

                                  Back to santaland: snow in paradise קחשמ

ןדע ןגב גלש :santaland הרזח (Back to santaland: snow in paradise ):

Zheleyki הלא םימיב לודג שוקיב שי םה ,דלומה גח תשפוח תא ץירעמ קיחצמ קתממ. .ןמזה רמגנש דע ןמז ךל היהי המכ ,םיקתממ ףוסאל לגוסמ תויהלו םיקתממה תונח לא תידו Watch לבגומ רבכע תוציחל רפסמ יכ רוכזל ,ןוילעה לנפב הדימ יולימ רובע. .טירפה ותואמ השולש תויהל ךירצ םומינימ ,םידלוקוש לש הלודג הצובק וחק
" "