סימניות
Candyland יקחשמל הרזח

Candyland יקחשמל הרזח

ןווקמ Santalandל הרזח םיקחשמ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Candyland הרזח לפי קטגוריה:

הטנסל הרזח קחשמ דלומה גח

.בר ןמז םלח המ קוידב איבהלו ,םישנאה לכ לש םהיתומש תא תעדל ,ןקוזמ אבס תיב לכל ע .ידמ ןקז ומצע תא ןיימדמ ,הדגא ןימאהל ךיא חכש אוהש ללגב הז ,הנתמ לביק אל והשימ .הזב ןימאמ אוה ,םייחב ןיידע אוה םסקה יכ ,דלומה גחל ידמ םינכוסמ םה הלאכ םישנא .לפתו םמעשמ ,רופא היהי םלועה ,התוישיאב ןורחאה ןימאמה םלעיהל םא ."דלומה גח"דוק םש ,ץוליח תלועפ ופרטצה םה יכ ,םהילע ךלש םירבחל רפסל הטנסל הרזח .רדסב – םמחל ידכ ןולחה ןמז םא
.תע לכב רישכהל ךרוצ שי הז ללגב לבא ,רשוכב תויהל ךירצ דימת התא ,תיתימא תוערפתה .טלפ אל אוה הנידמה לש הנשונה הדגאה תא ,ףסונב .דלומה גח הלילב םהילעב אוצמל םישדח םיעוצעצהו הריציה לע םידבוע ולש םידמגהו אוה

.דלומה גח סנל הווקתב םירגובמה םימעפלו ,המדאה ידלי לכ ומכו ולש הנתמהה .גחה חורל םיביוחמ םתא ךיא תוארהלו ,טנס הנידמב הרזח קחשמה תא חותפל זאו .דלומה גח יטושיק לכ תא ףוסאל – תניינעמ הדובעה לבא ,ךתוירחאב
.יטואכ ןגלבב ולשפ םהו ,ידמ רתוי וכפה םה .םילטב םירבד ידי לע תחסומ אל הזש ךכ ,םיפדמה לע רוריבב חנומ תויהל ךירצ הטנס לכ .םירחא םיטושיקו םיסונוק ,חושא יצע ,חרק יפיטנ ,םיינועבצ םירודכ לש גוס השוע התא .חונל ,ךילהתהמ קתנתהל רשפא יאו ,הבוש ,תוריהמב דכול הז ךילהתה .םירחא םיעוצעצ רכומ דואמ תויהל ךירצ התא ובש ללכה תא ,"הרושב שולש"ינויגהה ףיכה

.ךלש תודוקנ חיוורהל ךתוא םישלו ,הדשה ןמ תוצוצינ יקוקיז ,לוצלצה םע הזו ,הצובקה .תודוקנ רובצל רתוי בידנ ,קוחמל םיטקייבואה רתוי לודג ,הסנכהה רציימ לכ
ב .רתויב תושקה תומרה לש רבעמב ורזעיש םיסונוב לבקמ התא ,תרשרש תבוגת םיליעפמ ,םיבו .םיעוצעצ לש תישפוח העונת םיענומה ,הסוכמ תובית םוחתב
בורקב .הטנסל הרזח סונוב קחשמ ילכב שמתשהל וא םיצפח םתוא תופיקמה ריסהל ידכ םימעפ המכ ם .טנס תיבה לש ןוויכב שדח דעצ אוה דחא לכו ,תומר המכ שי
לש עוצעצ .ותוא רקבל ךלהו ,תומישמה לכ תא אלימ רתוי ךל תושעל הצורו ,ךל הכחמ רבכ אוה .םיהז םיטירפ לש הצובק ץפנל ףוסיא בוש ,קותמה דלוקושה רה לע רבגתהל ךרטצי יפואהו .הטנסל הרזח קחשמה ךלהמב ריהמו ריהז תויהל ידכ ,תופסונ תודוקנ קנעוה ריהמ רבעמ תו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more