סימניות

משחק ברקתמ דלומה גח :Santaland הרזח באינטרנט

                                  Back To Santaland: Christmas Is Coming קחשמ

ברקתמ דלומה גח :Santaland הרזח (Back To Santaland: Christmas Is Coming ):

.אלפנ םוסק גחל תדחוימ המיענ תנכהו הלומהה לש בצמב -Rozhdestva בוריק Gummies הקותמ הנתמכ םירגובמהו םידלי תכללו תוינועבצ תויקש בלתשהל םינכומו םיבכוכ .םיקתממה ותואמ רתוי וא השולש לע רבכעה לע ץוחלל ונא ,הייפיצ םע תוירכוס םידעור ם
" "