סימניות

משחק ףרוחה תושפוח :santaland הרזח באינטרנט

                                  Back to santaland: winter holidays קחשמ

ףרוחה תושפוח :santaland הרזח (Back to santaland: winter holidays ):

.לוכאלו ריסהל ןתינ רשא ,ךלש ירוקמה עוצעצה טשקל םינכומ ץע דלומ גחו דלומה גח ץע .עבצו הרוצ ההז רתוי וא השולש לש תוצובק לע ץחל ,תויגוע לש תוחלצ ידי לע םידרפומ .ץצופתהל םילגוסמ רשא ,םידחוימ םיקתממ שמתשה
" "