סימניות

משחק הטנס לש לדנה תורופסת באינטרנט

                                  Santa's Real Haircuts קחשמ

הטנס לש לדנה תורופסת (Santa's Real Haircuts ):

.השדחה הנשה ברע לע רעיש אבס לע דבוע התא םא ,תומצ וא תוינועבצ ילידג ופלחוי סואל .ףיכ תצק תושעל אל המל ,תאז לכבו ,יוהיזל ספוט ןיידע ותוא ריזחהל תוריהמב ששואתה
" "