סימניות

משחק הרפסמ יאצאצ באינטרנט

                                  Descendants Hair Salon קחשמ

הרפסמ יאצאצ (Descendants Hair Salon ):

.יתנפוא ןולסב ועיפוה םיידגא םיעשר לש םישרויה ,תורבח ,תונב שולש .הבוט הרוצב רכה אלל תוחוקל ךופהל ותלוכיו תונמוימ רובע ולוכ זוחמב רתויב םסרפתהש .לזלזל לוכי אל הזו םדה תא םיחיתרמו תוזבנו הפהפי םינגש םושמ ,הלודג הרצב אל רפסה
" "