סימניות
םיאצאצ יקחשמ

םיאצאצ יקחשמ

Na יאה Aradon םירחא םידלי םיעשרו סולרק ,יי'ג ,תיסוסיק ,למ תויחל. .םניחב תשרב םיקחשמ ישרויל קחשל הליחתמ תאז ררבל לוכי התא ,םינהנ םהו ,תיתוכלמה ה .ץורל ןנוכתמ אוהו ,והשמ תממוז הז הייעיבר .םילושכמ ויהי ,ןבומכ ,ןכוסמ לעפמ והז .םהילא סחייתהלו םירתסומ יסיטרכ שפחל ,קחשמה ישרוי לש תויומדה תא שיבלהל םיטירפ ש .העיבצ תונהיל וא לזאפה תא הסנ .ךל לזאפ רובע אובל םימעפלו ,תוירכוס םיקרוז ,םיבבוש םה םימעפל .דואמ ןיינעמ לכ ,םיבר םה םירופיסה

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יאצאצ לפי קטגוריה:

ינסיד לש םישרוי םיאלפנ םיקחשמ 10000 .חצני טלחהב ,עורה םע דדומתמ אוהשכ ,בוטו ,םסק םהב שי דימת .םייגרט םיעגרב םיחלצומ בצעו החידבמ קוחצב םיצרופ ,םהיתורצבו םהיתו .םהידלי םע דחי ופסאתה תורכומה תויומדה ובש ,הלאה םירופיסה דחא לש .רתוי רירמ ךכ לכ אל יכ םא ,ךשמנ קבאמה ימ םע םילבנו םיבוט םיוות ש .תודגאהמ םירחא םיביואו תופשכמ ,םיהכ םיפשכמ ידי לע םיסלכואמ לושכמ

.ןודרא לע המוסק הימדקא לש גגל תחתמ םייאה ינש ינב תא דחאל טילחמו .םילקו םיהכ תוחוכ לש םסקה לע טולשל ידכ היפה לש תודגאה טיברש תא ב

.בל תמושת םהל קינענ תרוסמה יפ לע ךא ,םימסקה תיליעל רפסה תיבל םתס

.םניחב םישרויה לש םיקחשמה תא קחשל ,הקתפרה ליחתהל שי הלא םייטמזיר .םירוביגה רובע יתימא ןחבמ היהי דובא יאה ןמ החירבה ךלהמב תונכסו ת .רסאמ תאצל ,dodgers תאו םיצרה לש םהיתונורשיכ תועצמאב ,ןיגוריסל ם .סולרק היהת איה רבכו ,יבייאל הז תא ןתיי ימ ,יי' ג לע ריבעי אוה ר .חילצי םהלש ןויערה םתאו ,הסונמ ןקחש לש ותרזעב םכל ורזעי םה

.ןהילא הנופ ,ותוא שפחלו ,םהלש םוקימה תא רוכז .הביסמ ןגראל לכות ,ואירבי םיצוציקה רשאכו ,םינפהו םיילגרה לע םיעצ .בר ןמז ךשמב רכזית הביסמהש ךכ םייתסהל בייח רשא ,םהלשמ המישמ שי ו

.עגריהלו קסעתהל ךל רשפאי תוירכוס תוירי ,תרתוכה ךותב םיעבצו םילזא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more