סימניות

משחק ימ שבלתהל באינטרנט

                                  Dress Up Who קחשמ

ימ שבלתהל (Dress Up Who ):

.ןמזה לכ םימיוסמ םיללכ לע רומשל ךרוצה ללגב ,דואמ השק שרויה תויהל .םייתנפוא םידגבב השובל אל םהש הדבועה לע קר יטרפ רפס ךותמ טעב טעמכ רשא ,ןבו יי' .תיטסילייטסכ יל רוזעל ךממ שקבל םה דחיו הלודג היעב ה'רבחה שי .ולש תיתנפואה הרירקה תשובלתה ףוסאל ןכמ רחאלו ,םישרויה דחא רוחבל ךירצ התא זא ,ת
" "