סימניות

משחק האופק :תומוק תטימ באינטרנט

                                  Frozen: Bunk Bed קחשמ

האופק :תומוק תטימ (Frozen: Bunk Bed ):

.םהלשמ םייתומוק תוטימ לש הכורא םלח הזלא הנא תויחאה .ךלשמ ידעלב בוציע ךופהל םג אלא ,ותוא תונקל קר אל סנא'צ םהל היה .הדומח המ'גיפ םתוא שבול ןושיל תונבה תא ןיכהל ךרטצת המלשהל םג ,םירזיבא לש בחר ן
" "